Take a fresh look at your lifestyle.

نامه های امام جواد (ع)

در کتب اخبار چندین نامه از امام جواد (ع) نقل شده که به یاران و شیعیان خود نوشته است بعضی از این نامه ها، پاسخ نامه هایی است که از آن حضرت مساله سوال کرده اند و برخی موعظه و اندرز خواسته اند و بعضی از این نامه ها را خود امام مرقوم فرموده اند. این نامه ها اگر چه کوتاه است ولی بسیار رسا و بلند است که از روحیه عالی نویسنده آن حکایت می کند.

 

برای مطالعه مقاله از سایت دانشنامه اهل بیت (ع) این جا را کلیک کنید

Leave A Reply

Your email address will not be published.