چهارشنبه 26 مرداد 1401 برابر با Tuesday, 16 August , 2022

شکرستان

آن میت برای من وصیت کرده

به اشعب گفتند: طمع تو تا چه حدی است؟ گفت: چون بانگ صلوة جنازه ای به گوشم آید، گمان برم که آن میت وصیت کرده

بهترین مکان غسل

شخصی از فقیهی پرسید:    هنگامی که برای غسل کردن وارد رودخانه ای شویم، بهتر است کجای نهر بایستیم؟    گفت: آن طرف که لباست

دروغی که ننویسند

در خبر است:  همه دروغی بنویسند (گناه آن نوشته می شود) مگر سه دروغ:     دروغ مرد در حرب که خدعه و فریب در

اجرت تلگراف

گویند: ابتدای اختراع تلگراف و جاری شدنش در یکی از شهرها، جوانی از شهر خویش به شهر دیگری مسافرت کرد.    حین ورود، خواست سلامتی

تو جای من باش!

گویند: مابین دو لشکر، جنگی سخت واقع شد. یک طرف مغلوب و اسیر دیگری شد.   لشکر غالب، اسرا را به قلعه خود آورد و

عاقبت اطاعت از زن

شخصی پسر کوچکی داشت و او را سرزنش می کرد که چرا مادرت را اطاعت نمی کنی؟ پسر گفت: زن من نیست که اطاعتش کنم.

دستخط کدخدا

دو نفر از مامورین حکومت، سواره در زمین زراعی تاختند و مقداری از آن مزرعه را پایمال کردند. زارع بیچاره گفت: آخر چرا به این

در خانه صاحبان خود بودند

روزی هارون الرشید عباسی و وزیر او، جعفر برمکی در بیرون بغداد به راهی سواره می رفتند.  در این بین قافله ای از دور نمایان

به قیمتی که خریده بودم

دزدی جامه کسی را دزدید و به بازار برد و به دست دلال داد تا بفروشد. جامه را از دلال دزدیدند و دزد دست تهی