پنج‌شنبه 11 آذر 1400 برابر با Thursday, 2 December , 2021

22 اردیبهشت 1400

رسول جعفریان

بیماری تاریخ زدگی مسلمانان

تجربه من در نوشتن کتاب جریان ها و سازمانهای مذهبی این طور می گوید که ما روحیه تاریخ زدگی داریم و سعی می کنیم بر