شنبه 6 آذر 1400 برابر با Saturday, 27 November , 2021

24 شهریور 1400

هاشمی رفسنجانی-برهان الدین ربانی

ظهور طالبان در خاطرات هاشمی رفسنجانی

خیزش دوباره طالبان و تصرف افغانستان توسط طالبان همچنین مقاومت پنجشیر و احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود بار دیگر وقایع سال 77 و ظهور و