یکشنبه 6 آذر 1401 برابر با Sunday, 27 November , 2022

3 خرداد 1401

اسماعیلیه تاجیکستان

اسماعیلیه معاصر در تاجیکستان

چكيده كيش اسماعيلي از آغاز پيدايش خود در تاجیکستان نیز نفوذ پيدا كرد و در دهه پاياني قرن سوم هجري، فعاليت اين مذهب در آن