یکشنبه 7 آذر 1400 برابر با Sunday, 28 November , 2021

کتاب

عاشوراشناسی زیر تیغ تعارض کلام و تاریخ

کتاب «عاشوراشناسی؛ پژوهشی درباره هدف امام حسین(ع)» عنوان اثری پژوهشی است که خود را عهده‌دار هدف‌شناسی قیام امام حسین(ع) قلمداد می‌کند و اعتقاد دارد که

عاشوراشناسی زیر تیغ تعارض کلام و تاریخ

کتاب «عاشوراشناسی؛ پژوهشی درباره هدف امام حسین(ع)» عنوان اثری پژوهشی است که خود را عهده‌دار هدف‌شناسی قیام امام حسین(ع) قلمداد می‌کند و اعتقاد دارد که

عاشوراشناسی زیر تیغ تعارض کلام و تاریخ

کتاب «عاشوراشناسی؛ پژوهشی درباره هدف امام حسین(ع)» عنوان اثری پژوهشی است که خود را عهده‌دار هدف‌شناسی قیام امام حسین(ع) قلمداد می‌کند و اعتقاد دارد که

عاشوراشناسی زیر تیغ تعارض کلام و تاریخ

کتاب «عاشوراشناسی؛ پژوهشی درباره هدف امام حسین(ع)» عنوان اثری پژوهشی است که خود را عهده‌دار هدف‌شناسی قیام امام حسین(ع) قلمداد می‌کند و اعتقاد دارد که

عاشوراشناسی زیر تیغ تعارض کلام و تاریخ

کتاب «عاشوراشناسی؛ پژوهشی درباره هدف امام حسین(ع)» عنوان اثری پژوهشی است که خود را عهده‌دار هدف‌شناسی قیام امام حسین(ع) قلمداد می‌کند و اعتقاد دارد که

عاشوراشناسی زیر تیغ تعارض کلام و تاریخ

کتاب «عاشوراشناسی؛ پژوهشی درباره هدف امام حسین(ع)» عنوان اثری پژوهشی است که خود را عهده‌دار هدف‌شناسی قیام امام حسین(ع) قلمداد می‌کند و اعتقاد دارد که

عاشوراشناسی زیر تیغ تعارض کلام و تاریخ

کتاب «عاشوراشناسی؛ پژوهشی درباره هدف امام حسین(ع)» عنوان اثری پژوهشی است که خود را عهده‌دار هدف‌شناسی قیام امام حسین(ع) قلمداد می‌کند و اعتقاد دارد که