سه‌شنبه 9 آذر 1400 برابر با Tuesday, 30 November , 2021

کتاب زندگانی حضرت ابالفضل العباس (ع)

پاورقی ها:

1- واللّه ان قـطـعـتـم يـمينى
انى احامى ابداً عن دينى
و عن امام صادق اليقين
2- ((تيول )): واگذارى درآمد و هزينه ناحيه معيّنى است از طرف پادشاه و دولت به اشخاص ، بر اثر ابراز لياقت يا به ازاى مواجب و حقوق ساليانه (فرهنگ معين ).
3- ((طـف )): جـانـب ، كنار، كرانه ، ناحيه ، بلندى از زمين (فرهنگ معين )، طف ، نام ديگر كربـلا نيز هست .
4- يـلاعـب اطـراف الا سـنـة عامر
فراح له حظ الكتائب اجمع
5- يـا واهـب الخـيـر الجزيل من سعة
نحن بنو ام البنين الاربعة
ونحن خير عامر بن صعصعة
المطعمون الجفنة المدعدعة
الضـاربـون الهـام وسـط الحـيـصـعة
اليك جاوزنا بلاداً مسبعة
تـخـبـر عـن هـذا خـبـيـراً فـاسـمـعـه
مـهـلاً ابـيـت اللعـن لاتاءكل معه
6- شـرّد بـرحـلك عـنـي حيث شئت ولا
تكثر علىَّ ودع عنك الاباطيلاً
قـد قـيـل ذلك ان حـقـاً و ان كـذبـاً
فـما اعتذارك في شي ء اذا قيلاً
7- قـمـر بنى هاشم ، ص 11ـ13. محقق بزرگ شيخ عبدالواحد مظفر در كتاب خود ((بـطـل العـلقـمـي )) به تفصيل درباره اين خاندان گرامى و باقيات صالحات آنان سخن رانده است .
8- تنقيح المقال ، ج 2، ص 128.
9- تنقيح المقال ، ج 2، ص 128.
10- دو زن كـه يـك شـوهـر داشـتـه بـاشـند هركدام هووى ديگرى ناميده مى شود؛ فرهنگ عميد، ج 2 .
11- قمر بنى هاشم .
12- منتهى الارب .
13- عـبـسـت وجـوه القـوم خـوف المـوت
والعباس فيهم ضاحك متبسّم
14- ابـا الفـضـل يـا مـن اسـّس الفضل والابا
اءبى الفضل الاّ ان تكون له ابا
15- در مـتـن ((فـرهـنـگ عـمـيـد)) آمـده اسـت كـه امـروزه مـعـادل ((سـرتـيـپ )) در فـارسـى اسـت ، لذا ((سـپـهـسـالار)) كـه در عـربـى معادل تقريبى ((لواء)) است ارجح به نظر رسيد ـ م .
16- حـامـى الظـعينة اين منه ربيعة
ام اين من علّيا ابيه مُكرم
17- در عـقـد الفـريـد، ج 3، ص 331 چنين آمده است : ((دُرَيد بن الصمه )) همراه گروهى از دلاوران بنى جشم به قصد يورش به بنى كنانه وارد وادى اخرم كه به آنان تـعـلّق داشـت ، شـدنـد. در كناره وادى مردى را با همسرش ديدند، پس ((دريد)) به يكى از يـارانـش دستور داد كه برود و آن زن را بياورد. سوار، خود را به آن مرد رساند و گفت : ((زن را واگذار و جانت را نجات ده )). آن مرد افسار شتر را رها كرد و به زن گفت :
سيرى على رسلك سير الا من
سير دراج ذات جاش طامن
ان التاءنى دون قرنى شائنى
ابلى بلائى فاخبرى وعاينى
((بـا ايـمـنـى و اطـمـيـنـان خـاطـر و دلى اسـتـوار راه خـودت را ادامـه بـده و دل مـشـغـول مـبـاش . كـوتـاه آمـدن در بـرابـر حريفم ننگ آور است ، از اين آزمون سرافراز بيرون خواهم آمد، پس ‍ خبر بگير و بنگر)). سپس به سوار حمله كرد و او را از پا درآورد و اسـبـش را بـه زن داد. ((دريد)) ديگرى را فرستاد تا ببيند چرا سوار اوّلى نيامد و همين كـه بـدانـجـا رسـيـد و صـحنه را مشاهده كرد، آن مرد را صدا زد، او نيز افسار مركب زن را واگذاشت و به سويش ‍ بازگشت در حالى كه ابيات زير را مى خواند:
خل سبيل الحرة المنيعة
انك لاق دونها ربيعة
في كفه خطية منيعة
اولا فخذها طعنة سريعة
والطعن منى فى الورى شريعة
ماذا ترى من شيئم عابس
اءما ترى الفارس بعد الفارس
ارداهما عامل رمح يابس
((راه زن آزاد و پاكدامن را بازبگذار كه قبل از دستيابى بر او، با ربيعه طرف هستى كه در دسـتـش نـيـزه اى بـازدارنـده اسـت . نـخـست ضربتى سريع بگير كه ضربتهاى من در پيكرها فرورونده است ))، بر او حمله كرد و او را نيز از پادرآورد.
چندى كه گذشت ، دريد سومين شخص را براى خبرگيرى از سرنوشت آن دو تن فرستاد. سـوار هـمـيـن كـه به صحنه نبرد رسيد، دو يار از پا افتاده خود را ديد و آن مرد را مشاهده كـرد كـه نـيـزه خـود را بـه دنبال مى كشد. شوهر زن كه سوار را ديده بود، به همسرش ‍ گفت : ((راه خانه ها را پيش بگير))، سپس متوجه سوار شد و گفت :
((از شـيـرى خـشـمـگـين چه انتظارى دارى ؟! آيا سوار را پس از سوار ديگر نمى بينى كه نـيـزه اى خـشـك آنـان را از پا انداخت ؟)) و بر او حمله برد و او را از پا درآورد و نيزه اش ‍ شـكست . دريد در انديشه يارانش فرو رفت و پنداشت آن سه تن ، مرد را كشته و همسرش ‍ را بـا خـود بـرده انـد. پـس به دنبال آنان راه افتاد و به جايى رسيد كه آنان كشته شده بودند. خود را به ربيعه كه در حال نزديك شدن به قبيله اش بود رساند و به او گفت : ((شـخـصى مانند تو نبايد كشته شود و با تو نيزه اى نمى بينم . سواران خشمگين هستند پس نيزه ام را بگير تا من برگردم و ياران را از حمله به تو بازدارم )).
((دريـد)) خـود را بـه يـارانـش رسـانـد و گـفـت : ((صـاحـب زن بـه حمايت از او برخاست ، يارانتان را كشت و نيزه ام را گرفت . ديگر شما را بر او دسترسى نيست ))، آنان نيز راه خود پيش گرفتند. دريد، در اين باره ابيات زير را سرود:
مـا ان رايـت ولاسـمـعـت بـمـثـله
حـامـى الظـعـيـنـة فـارسـا لم يقتل
اردى فـوارس لم يـكـونـوا تـهـزة
ثـم اسـتـمـر كـانـه لم يـفعل
فـتـهـلك تـبـدو اسـرة وجـهـه
مثل الحسام جلته كف الصيقل
يـزجـى طـعـيـنـة ويـسـحـب رمـحـه
مثل البغات خشين وقع الجندل
((چـون او، حـمـايـتـگرى نديده و نشنيده ام اسوارى كه چنين به حمايت همسر بپردازد و زنده بـمـانـد، دلاورانـى نـيـرومـنـد را مـى كـُشـد سـپـس راه خـود را دنـبـال مـى كـنـد گـويـى اتـّفـاقـى نـيـفـتـاده و چـهـره اش چـون شـمـشـيـر صـيـقل داده مى درخشد، رقبايش را چون پرندگانى خرد و بى مقدار كه از جنگ هراس دارند با قدرت به خاك مى اندازد و نيزه اش را پس خود مى كشد)).
18- بـراى حـضـرت تـا شـانـزده لقـب بـرشـمـرده انـد (ر . ك : تـنـقـيـح المقال ، ج 2، ص 128).
19- مقاتل الطالبيين .
20- المنمق في اخبار قريش ، ص 437:
اعـيـذه بـالواحـد
مـن عـيـن كل حاسد
قائمهم والقاعد
مسلمهم والجاحد
صادرهم والوارد
مولدهم والوالد
21- قمر بنى هاشم ، ص 19.
22- ذخـيـرة الداريـن ، ص 123 بـه نـقـل از عـمـدة الطالب .
23- ذخيرة الدارين ، ص 123 به نقل از عمدة الطالب .
24- ر . ك : مفاتيح الجنان ، زيارت حضرت عباس ( عليه السّلام )
25- مفاتيح الجنان شيخ عباس قمى و ديگر كتب ادعيه و زيارات .
26- المزار، محمد بن مشهدى ، از بزرگان قرن ششم .
27- الهاشميات :
وابوالفضل ان ذكرهم الحلو
شفاء النفوس من اسقام
عجيب آنكه شارح ديوان ، ابوالفضل را عباس بن عبدالمطلب معرفى مى كند(مؤ لف ).
28- قـمـر بـنـى هـاشـم ، ص 147 بـه نقل از المجدى :
انى لاذكر للعباس موقفه
بكربلاء وهام القوم يختطف
يـحـمـى الحـسـيـن ويـحـميه على ظما
ولايولّى ولايشنى فيختلف
ولاارى مـشـهـداً يـومـاً كـمـشـهـده
مـع الحـسـيـن عـليـه الفضل والشرف
اكرم به مشهداً بانت فضيلته
و ما اضاع له افعاله خلف
29- الغدير، ج 3، ص 5:
احق الناس ان يبكى عليه
فتى ابكى الحسين بكربلاء
اخـوه وابـن والده عـلى
ابوالفضل المضرج بالدماء
ومن واساه لايثنيه شى ء
وجادله على عطش بماء
30- ابـاالفـضـل يـا مـن اسـس الفضل والابا
اءبى الفضل الا ان تكون له اءبا
تـطـلبـت اسـبـاب العـلى فـبـلغـتـهـا
وماكل ساع بالغ ماتطلبا
ودون احتمال الضيم عزا ومنعة
تخيرت اطراف الاسنة مركبا
31- ((كـنـام )) شـيـران در كـنـار فـرات كـه بـعـدهـا ضـرب المثل شجاعت شد و گفته مى شد: كاسد الشرى ـ (م ).
32- فانهض الى الذكر الجميل مشمراً
فالذكر اءبقى مااقتنته كرامها
اومااتاك حديث وقعة كربلا
انى وقد بلغ السماء قتامها
يوم ابوالفضل استجاربه الهدى
والشمس من كدر العجاج لثامها
فحمى عرينته ودمدم دونها
ويذب من دون الشرى ضرغامها
والبـيـض فـوق البـيـض تـحـسـب وقـعـهـا
زجل الرعود اذا اكفهر غمامها
مـن بـاسـل يـلقى الكتيبة باسماً
والشوس يرشح بالمنية هامها
واشـم لايـحـتـل دار هـضـيـمـة
او يستقل على النجوم رغامها
او لم تـكـن تـدرى قـريـش انـّه
طـلاع كل ثنية مقدامها
33- وقـع العـذاب عـلى جـيـوش امـيـة
مـن باسل هو في الوقايع معلم
ما راعهم الاتقحم ضيغم
غيران يعجم لفظه ويدمدم
عبست وجوه القوم خوف الموت
والعباس فيهم ضاحك يتبسم
قلب اليمين على الشمال وغاص فى
الاوساط يحصد للرؤ وس ويحطم
ماكرّذوباءس له متقدماً
الا وفرو راءسه المتقدم
صبغ الخيول برمحه حتى غدا
سيّان اشقر لونها والادهم
مـاشـدّ غـضـبـانـاً عـلى مـلمـومـة
الاوحل بها البلاء المبرم
وله الى الاقدام نزعة هارب
فكاءنّما هو بالتقدم يسلم
بـطـل تورث من ابيه شجاعة
فيها انوف بنى الضلالة ترغم
بطل اذا ركب المطهم خلته
جبلا اشمّ يخف فيه مطهم
قـسـمـاً بـصـارمـه الصـيـقـل واننى
في غير صاعقة السماء لااقسم
لولا القـضـا لمـحـا الوجـود بـسـيفه
واللّه يقضي مايشاء ويحكم
34- وتعبس من خوف وجوه امية
اذا كرّ عباس الوغى يتبسّم
عـليـم بـتـاءويـل المـنـيـّة سـيـفـه
تزول على من بالكريهة معلم
وان عـادليـل الحـرب بـالنقع اليلا
فيوم عداه منه بالشرايوم
35- ملحمة اءهل البيت ، ج 3، ص 329ـ330:
علم للجهاد في كل زحف
علم في الثبات عند اللقاء
قد نمافيه كل باءس وعز
من على بنجدة واباء
هـو ثـبـت الجـنـان فـي كـل روع
وهـو روع الجـنـان مـن كل راء
فارتقى صهوة الجواد مطلاً
علما فوق قلعة شمّاء
وتجلى والحرب ليل قثام
قمراً في غياهب الظلماء
فاستطارت من الكماة قلوب
افرغت من ضلوعها كالهواء
وتـهـاوت جـسـومـهـم وهـى صرعى
واستطارت رؤ وسهم كالهباء
وهـو يـرمـى الكـتـائب السـود رجـمـاً
بالمنايا من اليد البيضاء

36- نهج الفصاحة ، ص 2163.
37- حياة الامام الحسين ، ج 3، ص 80.
38- لو عصيت لهويت .
39- ابـت لى عـفـتـى وحـيـاء نـفـسـى
واقـدامـى عـلى البطل المشيح
واعطائى على المكروه مالى
واخذى الحمد بالثمن الربيح
وقـولى كـلمـا جـشـاءت و جاشت
((مكانك تحمدى او تستريحى ))
40- حياة الامام الحسن ، ج 1، ص 358 (چاپ سوّم ).
41- فُزت وربِّ الكعبة .
42- ر . ك : نهج البلاغه ، كتاب 47 .
43- ايـن كـتـاب به وسيله آقاى فخرالدين حجازى ترجمه شده و انتشارات بعثت آن را در دو جلد منتشر كرده است ـ (م )
44- روح الاسلام ، ص 296.
45- الاصابه ، ج 2، ص 526.
46- كنايه از فتنه و آشوب و ستم است ـ (م )
47- نعب الغراب فقلت صح او
لاتصح فلقد قضيت من النبي ديونى
48- لسـت مـن خـنـدف ان لم انـتـقـم
مـن بـنى احمد ماكان فعل
49- مقاتل الطالبيين ، ص 29.
50- حياة الامام الحسين ، ج 2.
51- حياة الامام الحسين ، ج 2، ص 210 والبداية والنهاية ، ج 8، ص 89.
52- مـتـن نـامـه را ابـن قـتـيـبـة در ((الامامة والسياسة )) ج 1، ص 189 و كشى در ((رجال )) خود، آورده اند.
53- حياة الامام الحسين ، ج 2، ص 228ـ229.
54- حياة الامام الحسين ، ج 2، ص 255.
55- گـروهـى از عـجـم كـه در اوايـل اسـلام بـه موصل سكونت گرفتند. (لغتنامه دهخدا).
56- اقـسـمـت لااقـتـل الاحراً
وان راءيت الموت شيئاً نكراً
اويخلط البارد سخناً مرّاً
رد شعاع الشمس فاستقرا
كل امرئٍ يوماً يلاقي شرّاً
اخاف ان اكذب او اغرّا
57- لئن كـانـت الدنـيـا تـُعـَدُّ نفيسةً
فدارُ ثوابِ اللّه اعلى وانبل
وان كانت الابدانُ للموت اُنشئت
فقَتلُ امْرى ء بالسيف فى اللّه افضل
وان كـانـتِ الارزاق شـيـئاً مـقـدّراً
فـَقـِلّة سعى المرء فى الرزق اجمل
وان كـانـت الامـوال للتـرك جـمـعـهـا
فـمـا بال متروك به المرء يبخل
58- سـامـضـى وما بالموت عار على الفتى
اذا مانوى حقا و جاهد مسلما
فـان مـتّ لم انـدم وان عـشـت لم الم
كـفـى بـك عـارا ان تذل وترغما
59- ((زُبـاله )) مـحلّى است معروف در مسير مكّه از طريق كوفه و مكانى است آباد كـه داراى بـازارهـايـى مـى بـاشـد اين محلّ بين ((واقصه )) و ((ثعلبيه )) واقع شده است ((معجم البلدان 3 / 129).
60- ((فى ء)) ثروت و حقوقى كه به خاندان پيامبر اختصاص دارد.
61- حياة الامام الحسين ، ج 3، ص 98.
62- مقتل ، عبدالرزاق المقرّم ، ص 231.
63- تاريخ طبرى ، ج 6، ص 230.
64- مرآة الزمان في تواريخ الاعيان ، ص 89.
65- وذئاب الشـرور تـنـعـم بـالمـاء
واهل النبىّ من غير ماء
يا لظلم الاقدار يظماء قلب الليث
والليث موثق الاعضاء
وصـغـار الحسين يبكون في الصحرا
يا رب ! اين غوث القضاء
66- انساب الاشراف ، ج 2، ق 1.
67- انساب الاشراف ، ج 2، ق 1.
68- الصراط السوى فى مناقب آل النبى ، ص 86.
69- انساب الاشراف ، ج 1، ق 1.
70- انساب الاشراف ، ج 1، ق 1.
71- الكامل ، ابن اثير، ج 3، ص 284.
72- البداية والنهاية ، ج 8، ص 177.
73- حياة الامام الحسين ، ج 3، ص 172.
74- انساب الاشراف ، ج 1، ق 1.
75- تاريخ ابن اثير، ج 3، ص 285.
76- حياة الامام الحسين ، ج 3، ص 165.
77- با اختلاف روايت در متن خطبه : ((جملاً)) و ((جُنّة )) ـ (م ).
78- ابن اثير، ج 3، ص 285.
79- تاريخ طبرى ، ج 6، ص 238.
80- حياة الامام الحسين ، ج 3، ص 168ـ169.
81- حياة الامام الحسين ، ج 3، ص 168ـ169.
82- تاريخ ابن عساكر، ج 13، ص 14.
83- تاريخ طبرى ، ج 6، ص 242.
84- تاريخ طبرى ، ج 6، ص 43.
85- فـان نـَهزم فهزامون قدماً
وان نُهزم فغير مهزمينا
وما ان طبنا جبن ولكن
منايانا ودولة آخرينا
فقل للشامتين بنا، افيقوا
سيلقى الشامتون كما لقينا
اذا ماالموت رفع عن اناس
بكلكلة اناخ بآخرينا
86- تاريخ ابن عساكر، ج 13، ص 74ـ75.
87- تاريخ طبرى ، ج 6، ص 244.
88- الكامل ، ج 3، ص 288 و229.
89- الكامل ، ج 3، ص 288 و229.
90- حياة الامام الحسين ، ج 3، ص 203.
91- ـ انساب الاشراف ، ج 1، ق 1.
92- ـ انساب الاشراف ، ج 1، ق 1.
93- حياة الامام الحسين ، ج 3، ص 211.
94- تاريخ ابن اثير، ج 3، ص 291.
95- در ايـن جـا عـبارت متن ناقص و مبهم است . با مراجعه به منبع كتاب ، عبارات كامل ترجمه شده است ـ (م ).
96- الكامل فى التاريخ ، ابن اثير، ج 4، ص 70، دار صادر، 1385 بيروت .
97- مـقـتـل الحسين ، المقرم ، ص 297.
98- حياة الامام الحسين ، ج 3، ص 239.
99- سوره آل عمران ، آيه 33 ـ 34.
100- تاريخ ابن اثير، ج 3، ص 293:
انـا عـلى بـن الحـسـيـن بـن على
نحن و رب البيت اولى بالنبى
تاللّه لايحكم فينا ابن الدعى
101- مـقـتـل خوارزمى ، ج 2، ص 30.
102-
يشكو لخير اءب ظماءه وما اشتكى
ظماء الحشا الاّ الى الظامى الصدي
كل حشاشته كصالية الغضا
ولسانه ظماء كشقة مبرد
فـانـصـاع يـوثـره عـليـه بـريقه
لو كان ثمة ريقه لم يجمد
103- حياة الامام الحسين ، ج 3، ص 247:
الحرب قد بانت لها حقائق
وظهرت من بعدها مصادق
واللّه رب العرش لانفارق
جموعكم او تغمد البوارق
104- مـقـتـل خوارزمى ، ج 2، ص 31.
105- مقتل مقرّم ، ص 316.
106- نسب قريش ، ص 57.
107- حياة الامام الحسين ، ج 3، ص 249.
108- المعارف ، ص 204:
عـيـن جـودى بـعـبـرة وعـويـل
وانـدبـى ان نـدبـت آل الرسول
سـبـعـة كـلهـم لصـلب عـلى
قـد اصـيـبـوا وتـسـعـة لعقيل
109- حـياة الامام الحسين ، ج 3، ص 255.
110- البداية والنهايه ، ج 8، ص 186.
111- حياة الامام الحسين ، ج 3، ص 256.
112- مقتل خوارزمى ، ج 2، ص 28.
113- ارشاد، ص 269.
114- مقاتل الطالبيين ، ص 82.
115- عـبـارت ابـن اثـيـر چـنـيـن اسـت : ((حـتـى ارثـكـم )). احتمال مؤ لف چنين است : ((حتى اثاءركم )) ـ (م ).
116- شـيـخـى عـلى ذوالفـخـار الاطـوال
مـن هـاشـم الخـيـر الكـريـم المفضل
هـذا حـسـيـن بـن النـبـى المـرسـل
عـنـه نـحـامـى بـالحـسـام المصقل
تـفـديـه نـفـسـى مـن اخٍ مـبـجـّل
يـا رب فـامـنـحـنـى ثـواب المنزل
117- حياة الامام الحسين ، ج 3، ص 262.
118- ارشاد، ص 269.
119- مقاتل الطالبيين ، ص 83.
120- يـا نـفـس مـن بـعـد الحسين هونى
و بعده لاكنت ان تكونى
هذا الحسين وارث المنون
وتشربين بارد المعين
تـاللّه مـاهـذا فـعـال ديـنى
121- لا ارهـب المـوت اذ المـوت زقـا
حـتـى اوارى فـى المصاليت لقى
نفسى لسبط المصطفى الطهر وقا
انى انا العباس اعدو بالسقا
ولا اخاف الشر يوم الملتقى
122- واللّه ان قطعتم يمينى
انى احامى ابدا عن دينى
وعـن امـام صـادق اليـقـيـنـى
نجل النبى الطاهر الامينى
123-
فمشى لمصرعه الحسين وطرفه
بين الخيام وبينه متنسم
الفاه محجوب الجـمـال كـانـّه
بدر بمنحطم الوشيج ملثم
فاكب منحنياَ عليه و دمعه
صبغ البسيط كانما هو عندم
قد رام يلثمه فلم ير موضعاً
لم يدمه عض السلاح فيلثم
نادى و قد ملا البـوادى صـيـحـةً
صـم الصـخـور لهـولهـا تـتـاءلَم
اءاءخُّى يـهـنـيـك النـعـيـم ولم اخـل
ترضى بان ارزى وانت منعم
اءاءخُّى من يحمى بنات محمد
اذ صرن يسترحمن من لايـرحـم
مـاخـلت بـعدك ان تشل سواعدى
وتكف باصرتى وظهرى يقصم
لسواك يلطم بالاكف وهذه
بيض الضبى لك فى جبينى تلطم
مابين مصرعك الفظيع ومصرعى
إلا كـمـا ادعـوك قـبـل وتـنعم
هذا حسامك من يذل به العداى
ولواك هذا من به يتقدم
هونت يابن ابـى مـصارع فتيتى
والجرح يسكنه الذى هوآلم
124- وهوى عليه ماهنالك قائلاً
اليوم بان عن اليمين ، حسامها
اليوم سار عن الكتائب كبشها
اليوم بان عن الهداة امامها
اليـوم آل الى التـفـرق جـمـعـنـا
اليـوم حل عن البنود نظامها
اليوم نامت اعين بك لم تنم
وتسهّدت اخرى فعز منامها
اشـقـيـق روحـى هـل تراك علمت ان
غودرت وانثالت عليك لئامها
قد خلت اطبقت السماء على الثرى
او دكدكت فوق الربى اعلاماه
لكن اهان الخطب عندى انّنى
بك لاحق امراً قضى علاّمها

آخرین مطالب

آثار باستانی آشخانه

کشف کتیبه ساسانی در شهرستان آشخانه

علی مستوفیان سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، اعلام کرد: درروند فصل نهم کاوش باستان­شناسی محوطه تاریخی ریوی که از ابتدای مهرماه سال...

تاج طلای طلا تپه

طالبان به دنبال گنجینه طلا تپه

گنجینه طلای طلاتپه یکی از مشهورترین گنجینه های جهان و از ارزشمندترین آثار تاریخی افغانستان می باشد این گنجینه ارزشمند که در طول تاریخ و...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *